close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 12 października 2015

  Informacje o wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Głosowanie odbędzie się w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego.

  UWAGA!!! Informacja

   

  Wyniki Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, w dniu 25 października 2015 r.

   

  Szanowni Państwo,

   

  Uprzejmie informujemy, że jedynymi podmiotami uprawnionymi do upubliczniania wyników wyborów są organy wyborcze. W związku z tym, wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP będą dostępne wyłącznie nastronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl . Placówki nie są upoważnione do udzielania informacji o wynikach wyborów w jakiejkolwiek formie.

   

  Zachęcamy do śledzenia informacji.

   

  ***

   

  Szanowni Państwo,

   

  Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1017), termin wyborów został wyznaczony na niedzielę, 25 października 2015 r.

   

  Głosowanie odbędzie się w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego.

   

  OBWIESZCZENIE

   

  Na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z 22 września 2015 r. ws. utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1145)  informuję, że w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego w Dublinie utworzono następujące obwody głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w 2015 r.:

   


   

   

  Nr obwodu

  Siedziba obwodowej komisji wyborczej

  Komisja właściwa również do głosowania korespondencyjnego

  Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  70

  RDS – Royal Dublin Society
  Merrion Road
  Ballsbridge, Dublin 4

  K

  71

  RDS – Royal Dublin Society
  Merrion Road
  Ballsbridge, Dublin 4

  K

  72

  RDS – Royal Dublin Society
  Merrion Road
  Ballsbridge, Dublin 4

  K

  73

  RDS – Royal Dublin Society
  Merrion Road
  Ballsbridge, Dublin 4

  K

  74

  Cork City Hall
  Millenium Hall Foyer
  Eglinton Street
  Cork

   

   

  75

  Cork City Hall
  Millenium Hall Foyer
  Eglinton Street
  Cork

   

   

  76

  Holly Trinity National School
  Walter Macken Road
  Mervue, Galway

   

   

   

  Dublin, 25 września 2015 r.

   

  Katarzyna Smoter

  Konsul RP w Dublinie

  Kierownik Wydziału Konsularnego

   

  DECYZJA W SPRAWIE POWOŁANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI - DUBLIN 70
  DECYZJA W SPRAWIE POWOŁANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI - DUBLIN 71
  DECYZJA W SPRAWIE POWOŁANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI - DUBLIN 72
  DECYZJA W SPRAWIE POWOŁANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI - DUBLIN 73

  DECYZJA W SPRAWIE POWOŁANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI - CORK 74
  DECYZJA W SPRAWIE POWOŁANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI - CORK 75
  DECYZJA W SPRAWIE POWOŁANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI - GALWAY 76

  DECYZJA NR 29 W SPRAWIE ZMIANY SKŁADU OKW NR 74 W CORK

   

   

   

  KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W OBWODACH UTWORZONYCH
  ZA GRANICĄ W IRLANDII?

   

   

  Prawo wybierania przedstawicieli do Sejmu i Senatu w obwodach utworzonych za granicą ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty oraz dokona zgłoszenia do spisu wyborców prowadzonego przez konsula (zgłoszenia można będzie dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji dostępny na stronie: https://ewybory.msz.gov.pl/) lub przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy lub konsula. Głosować nie mogą osoby ubezwłasnowolnione, osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

   

   

  INFORMACJA O SPOSOBIE REJESTRACJI I GŁOSOWANIA

   

   

  Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą może oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu osobiście lub drogą korespondencyjną.

   

   

  Warunkiem wzięcia udziału w wyborach w obwodach utworzonych za granicą jest zarejestrowanie się w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy lub konsula.

   

   

  Zgłoszeń wyborców do głosowania korespondencyjnego można było dokonywać do dnia 7 października 2015 r. (środa).

   

  Zgłoszeń wyborców do spisu przy głosowaniu osobistym można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów tj. do 22 października 2015 r. (czwartek).

   

   

  Zgłoszeń do spisu wyborców dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-Wybory:

   

  https://ewybory.msz.gov.pl/

   

   

  Jest to najdogodniejszy i najefektywniejszy sposób rejestracji, generujący dla wyborców elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia do spisu wyborców.

   

   

  Zgłoszeń można dokonywać również:

   

  - pisemnie na formularzu Zgłoszenie wyborcy o wpisanie do spisu wyborców przesłanego na numer faksu 01 872 77 92 lub na adres: Wydział Konsularny, Ambasada RP w Dublinie, 4-8 Eden Quay, Dublin 1  - UWAGA - Koniecznym jest, aby korespondencja dotarła do urzędu przed upływem terminu dokonywania zgłoszeń - czyli do dnia 22 października 2015 r. – głosowanie osobiste, do dnia 7 października 2015 r. – głosowanie korespondencyjne;

   

  - w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza „Zgłoszenie wyborcy o wpisanie do spisu wyborców” na adres: dublin.wybory@msz.gov.pl;

   

  - telefonicznie - dzwoniąc pod specjalnie uruchomiony w tym celu numer 089 235 1791 czynny w godzinach pracy urzędu;

   

  - osobiście w siedzibie Wydziału Konsularnego przy ulicy 4-8 Eden Quay, Dublin 1 w godzinach urzędowania – http://www.dublin.msz.gov.pl/pl/info_konsularne/kontakt/

   

   

  GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

   

   

  Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą mógł głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien był dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

   

   

  Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę konsulowi najpóźniej do dnia 7 października 2015 r.

   

  Wyborcom, którzy dopisali się do spisu wyborców i wskazali chęć głosowania korespondencyjnego zostaną przesłane pakiety wyborcze. Pakiet wyborczy zawiera: kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula, karty do głosowania, kopertę na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i instrukcję głosowania.

   

   

  Wyborca, po wypełnieniu kart do głosowania i podpisaniu oświadczenia, wkłada kartę do głosowania do koperty na kartę do głosowania, po czym zakleja ją i razem z podpisanym oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej. Wyborca musi następnie odesłać w określonym terminie swój głos (na własny koszt) na adres wskazany przez konsula. Korespondencja zwrotna musi dotrzeć do urzędu przed zakończeniem głosowania.

   

   

  WYBORCA, KTÓRY NIE ODESŁAŁ PAKIETU WYBORCZEGO, MOŻE W DNIU GŁOSOWANIA (W GODZ. 7.00-21.00) PRZYJŚĆ OSOBIŚCIE Z PAKIETEM DO SIEDZIBY KOMISJI WYBORCZEJ, DO KTÓREJ SIĘ ZAREJESTROWAŁ.

   

   

   

  ***

   

   

  GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

   

   

  Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

   

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty.

   

   

  Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się  konsulowi, który wpisał wyborcę do spisu wyborców, nie później jednak niż do dnia 23 października 2015 r.

   

   

  Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

   

   

  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
   

   

  W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

   

   

  GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA UZYSKANEGO W KRAJU

   

   

  Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

   

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 23 października 2015 r.

   

   

  GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ BIEŻĄCĄ INFORMACJĘ O WYBORACH?

   

   

  Bieżąca informacja wraz z aktami prawnymi odnoszącymi się do wyborów jest zamieszczona na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl

   

   

  Bieżąca informacja dotycząca głosowania w Irlandii będzie zamieszczana na stronie Ambasady RP w Dublinie: www.dublin.msz.gov.pl .

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: