close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ODBIÓR / WYSYŁKA PASZPORTU

 • ODBIÓR OSOBISTY

   

  Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

   

  Odbioru paszportu dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów za okazaniem swojego ważnego dokumentu tożsamości.

  Jednocześnie informujemy, że osoby wymieniające paszport swój lub swojego dziecka są zobowiązane do przedłożenia swojego starego dokumentu paszportowego/dokumentu paszportowego dziecka w celu anulowania.

   

  Odbioru dokumentu paszportowego można dokonać w godzinach:

  - poniedziałki - 9.00 -11.00

  - wtorki - 16.00 - 18.00

  - środy - 9.00 - 11.00

  - czwartki - 9.00 - 11.00

  - piątki - 9.00 - 11.00

   

  Wyznaczona data odbioru paszportu jest przybliżonym terminem, w którym paszport będzie gotowy, natomiast odbioru dokumentu można dokonać również po wyznaczonej dacie, w dowolny dzień roboczy w godzinach przyjęć interesantów.

   

  Status sprawy wydania paszportu biometrycznego (5 i 10-letniego) można sprawdzać samodzielnie na następującej stronie internetowej:

  http://www.paszporty.msw.gov.pl/ po podaniu numeru otrzymanego na potwierdzeniu złożenia wniosku paszportowego (numer znajduje się pod kodem kreskowym). Status „gotowy do odbioru”, oznacza to, że paszport dotarł już do Wydziału Konsularnego i można się zgłosić po jego odbiór.

   

  Data wydania paszportu tymczasowego jest ustalana z pracownikiem podczas spotkania paszportowego.

   

  UWAGA: Odbiór dokumentów paszportowych nie wymaga uprzednich zapisów na spotkanie w urzędzie.

  Niezbędne jest przedłożenie pracownikowi ochrony potwierdzenia złożenia wniosku paszportowego.

   

   

  WYSYŁKA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

   

  Uprzejmie informujemy, iż w zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego i po opłaceniu kosztów przesyłki REGISTERED POST (koszt 7 EUR), konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Wydział Konsularny w Dublinie wysyła paszporty jedynie na terytorium REPUBLIKI IRLANDII oraz IRLANDII PÓŁNOCNEJ.

   

  Osoby zainteresowane otrzymaniem gotowego paszportu pocztą powinny dostarczyć podanie do konsula (POBIERZ) oraz kopertę (w formacie A5/C5) z naklejonym znaczkiem na kwotę 7 EUR (UWAGA: Dołączenie znaczka o niższej wartości będzie skutkować odrzuceniem wniosku). Koperta powinna być poprawnie zaadresowana (imię i nazwisko adresata, dokładny adres w Irlandii  - identyczny z adresem podanym na wniosku paszportowym). Jeżeli wnioskodawca posiada ważny poprzedni paszport, taki dokument musi być odesłany na adres Wydziału Konsularnego w celu anulowania.

   

  Gotowy paszport zostanie odesłany w tej kopercie na wskazany przez Państwa we wniosku o wysyłkę adres pocztowy (wzór stosownego wniosku poniżej).

   

  Informujemy, że dla każdego paszportu należy dostarczyć osobną kopertę (opłaconą oraz zaadresowaną). Oznacza to, że np. w przypadku złożenia wniosków paszportowych dla 4-osobowej rodziny należy dostarczyć osobne koperty dla każdego z 4 paszportów.

   

  UWAGA: Wydział Konsularny nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub niedostarczenie przesyłki oraz za inne zaniedbania wynikłe z winy AN POST. Zagubienie paszportu przez pocztę irlandzką będzie skutkowało koniecznością ponownego złożenia wniosku paszportowego w Wydziale Konsularnym i wniesienia opłaty konsularnej za wydanie nowego dokumentu.

   

  Wzór wniosku o odstąpienie od osobistego odbioru dokumentu paszportowego

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: